SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ULRICEHAMNS IF
Tillsammans skapar vi idrottsglädje!
Stadgar

Stadgar för Ulricehamns IF förening bildad den 24 juni 1907. Org.nr 865500-3385
Stadgarna senast antagna vid Ulricehamns IF årsmöte den 21 juni 2021.

 

Innehåll

  • Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
  • Idrottens verksamhetsidé
  • Definitioner och konstateranden
  • Idrottens vision
  • Idrottens värdegrund

Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
2 § Föreningens namn m.m.
3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
4 § Beslutande organ
5 § Verksamhets- och räkenskapsår
6 § Firmateckning
7 § Avtal
8 § Stadgetolkning m.m.
9 § Stadgeändring
10 § Upplösning av föreningen
Föreningens medlemmar
11 § Medlemskap
12 § Medlems rättigheter och skyldigheter
13 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
14 § Utträde
15 § Uteslutning m.m.
Årsmöte
16 § Tidpunkt, kallelse
17 § Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet
18 § Beslutsmässighet
19 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
20 § Ärenden vid årsmötet
21 § Valbarhet
22 § Extra årsmöte
23 § Beslut och omröstning
24 § Ikraftträdande
Valberedning
25 § Sammansättning
26 § Åligganden
Revision
27 § Revisorer och revision
Styrelsen
28 § Sammansättning
29 § Styrelsens åligganden
30 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
31 § Överlåtelse av beslutanderätten
Övriga föreningsorgan
32 § Sektioner
33 § Sektionsstyrelse
34 § Instruktioner
35 § Budget och verksamhetsplan
36 § Bildande och nedläggning av sektion
37 § Instruktion och arbetsbeskrivning för anställd personal

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund
Idrottens verksamhetsidé
Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under livet.

Definitioner och konstateranden:
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.

I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrotts-utveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I bredd- idrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och resultat och tävlingsresultat tjänar som sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision
Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all vår verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta med doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Allmänna bestämmelser
1 § Ändamål
Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund” (1 kap RF:s stadgar), med särskild inriktning att Ulricehamns IF är en förening som välkomnar alla – ung som gammal, ledare och föräldrar. Genom bredd skapar vi förutsättningar för elit. I föreningen får alla möjlighet till utveckling och kamratstöd genom hela livet.

2 § Föreningens namn m.m.
Föreningens fullständiga namn är Ulricehamns Idrottsförening Föreningens organisationsnummer är 865500-3385 Föreningen har sin hemort/säte i Ulricehamns kommun

3 § Sammansättning, tillhörighet m.m.
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):
• Svenska Bordtennisförbundet
• Svenska Bouleförbundet
• Svenska Ishockeyförbundet
• Svenska Skidförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsförbund (SDF) inom SF-distrikt där föreningens hemort är belägen. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och Styrelsen.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj till 30 april.

6 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter eller av utsedd styrelseledamot och särskilt utsedd person, gemensamt eller var för sig.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till Styrelsen.

7 § Avtal
Bindande ekonomiska avtal tecknas endast av Styrelsen i de fall det överstiger ett belopp som årligen bestäms av Styrelsen

8 § Stadgetolkning mm
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av Styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att ifråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras inom idrotten angiven ordning.

9 § Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som Styrelsen.

10 § Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till ett bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, tillsammans med kopior av Styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart skickas till vederbörande SF.

Föreningens medlemmar
11 § Medlemskap
Medlemskap beviljas av Styrelsen eller av den som Styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av Styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

12 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
• har rätt till information om föreningens angelägenheter
• ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut.
• har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
• ska betala de avgifter som beslutats av föreningen.

13 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen, eller om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, ska också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställt en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till de SF som organiserat att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

14 § Utträde
Medlem, som önskar utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande verksamhetsår, får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

15 § Uteslutning m.m.
Medlem kan uteslutas ur föreningen när denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen ha skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar från det att denna fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

Beslutet om uteslutning fattas av Styrelsen. Beslutet kan begränsas till att omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen istället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens Styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

Årsmöte
16 § Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av juni månad på plats och tid som Styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av Styrelsen senast två veckor före mötet tillhandhållas medlemmarna på sätt Styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen och dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt Styrelsens förslag med Styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

17 § Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet
Såväl medlem som Styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem ska vara Styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

18 § Beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina medlemsavgifter till föreningen och under mötesåret fyller lägst 15 år, ständig medlem samt hedersmedlem har rösträtt på årsmöte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande eller förslagsrätt på mötet.

20 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhets-/ räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år
d) två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta
e) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande
f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
12. Godkännande av sektionsmötens val av sektionsstyrelse.
13. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelse eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före årsmötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen ska ha inlämnats senast 30 dagar före årsmötet.
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

21 § Valbarhet
Valbar till Styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av Styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

22 § Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När Styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt Styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida och anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats.

Underlåter Styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

23 § Beslut och omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 9 § första stycket och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor med enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

24 § Ikraftträdande
Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

Valberedning
25 § Sammansättning
Valberedningen ska bestå av ordförande och tre övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen ska bestå av kvinnor och män, och olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

26 § Åligganden
Valberedningen ska bereda valen inför kommande årsmöte, och ska i detta arbete fortlöpande under verksamhetsåret följa styrelsens och revisorernas arbete.

Valberedningen ska senast två månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Därefter ska valberedningen informera medlemmarna om eventuella avsägelser. Valberedningen ska upplysa medlemmarna om att de har rätt att inkomma med förslag på kandidater.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, samt meddela namnen på de personer som i övrigt har föreslagits inför valberedningen.

Innan kandidatnominering påbörjas på årsmötet ska valberedningen meddela sitt förslag beträffande det val nomineringen avser.

De som ingår i valberedningen får inte obehörigen röja vad de i denna egenskap fått kännedom om.

Revision
27 § Revisorer och revision
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.

Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska.

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen
28 § Sammansättning
Styrelsen ska bestå av ordförande och sex övriga ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot ersätts ledamoten av suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Om ledamot avgår i förtid ersätter suppleanten ledamoten för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande och förslagsrätt, dock inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom Styrelsen.

29 § Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är Styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att
• se till att för föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel,
• fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen
• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 27 §, och
• förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant och hela Styrelsen är solidariskt ansvarig för föreningens verksamhet. Ordföranden ska leda Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

30 § Kallelse, beslutsförhet och omröstning
Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde, då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av Styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjäIp av annan teknisk utrustning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd sekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

31 § Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.

Den som fattar beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta Styrelsen härom.

 
Föreningens huvudsponsor
Vi samarbetar med