SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
ULRICEHAMNS IF
Tillsammans skapar vi idrottsglädje!
Policydokument

Här nedan finner du våra policydokument (scrolla nedåt på sidan)

 • Policy
 • Policy registerutdrag
 • Integritetspolicy
 • Jämställdhet- och likabehandlingspolicy
 • Alkohol- och drogpolicy
UIF - Policy
Vår verksamhet skall...

...präglas av glädje - engagemang - gemenskap

...välkomna alla oavsett ålder, kön eller etnicitet

...vara drogfri

...utformas så att medlemmen utvecklas positivt såväl fysiskt, psykiskt och socialt

...organiseras enligt demokratiska principer, där individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas

...vara fri från varje form av kränkning

...kännetecknas av att vi pratar med, och inte om, varandra

Policy registerutdrag
 • Med stöd från Barnkonventionen har Riksidrottsförbundet, RF, som krav sedan 2020-01-01 att föreningar genom registerutdrag utför kontroll av alla ledare och tränare från 15 år och uppåt som har kontakt med barn under 18 år.
 • Kontrollen genomförs årligen av Ulricehamns IF genom bakgrundskollen.se
 • Alla frågor gällande registerutdrag behandlas med sekretess i föreningen.
Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar
Ulricehamns IF (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens
verksamhet.


Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.


Varför behandlar vi dina personuppgifter?
För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.


Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera
med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).


Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.


Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Ulricehamns Kommun.


Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt) 

 

Vilka delar vi personuppgifter med?
Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.
Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.


Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet. 

 

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal
Licenshantering Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag  Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen  Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud  Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan  Rättslig förpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med
behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.


Vilka rättigheter har du?
Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

 

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.


Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns
  berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.


Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.
Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

 

Om du vill veta mer
Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Jämställdhet- och likabehandlingspolicy
I Ulricehamns Idrottsförening skall alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsvariation eller sexuell läggning.


All barn-och ungdomsverksamhet i föreningen sker i linje med FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Grundtankarna i konventionen är alla barns har samma rättigheter och värde samt har rätt att uttrycka sin mening och bli respekterat. Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande samt rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.


Vi accepterar ingen form av diskriminering eller liknande kränkande särbehandling vare sig det gäller kön, etnisk tillhörighet, religion, ålder, funktionsvariation eller sexuell läggning. Detta är en självklar följd av att vi tror på individens rätt och människors lika värde.

 

All verksamhet inom föreningen ska ske utifrån ett medvetet inkluderande jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv med fokus på:

 • ingen ska behöva utstå kränkande behandling, trakasserier eller mobbning
 • att trivsel och kamratskap präglar all vår verksamhet och att visa hänsyn och respekt är en självklarhet
 • att medlemmars olikheter ses som en tillgång istället för ett hinder

Ansvar
Ansvaret för att föreningens Jämställdhet- och likabehandlingspolicy efterlevs är gemensamt för föreningens alla medlemmar - aktiva, ledare och föräldrar. Det yttersta ansvaret har föreningens styrelse.


Föreningens huvudstyrelse ansvarar för att Jämställdhet- och likabehandlingspolicy vid behov revideras och uppdateras.


Policyn antagen och beslutad av Ulricehamns IF:s huvudstyrelse 2020-12-07.

Alkohol- och drogpolicy
Ulricehamns IF delar Riksidrottsförbundets, RF:s, syn på alkohol, droger och tobak. RF:s idéprogram ”Idrotten vill” slår fast att svensk idrott genom sin verksamhet vill medverka till en positiv utveckling i samhället och aktivt ta ställning mot det som är dåligt och nedbrytande.


UIF:s verksamhet ska vara en trygg miljö från alkohol- och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningens aktiviteter. Detta ställer krav på föreningens ledare och andra vuxna att i samvaro med barn och ungdomar vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. Denna policy liksom samhällets lagar och regler för alkohol, tobak och droger ska efterföljas.


Alkohol
Inga alkoholdrycker (spritdrycker, vin, starköl och öl, starkare än lättöl) ska förekomma bland ledare, föräldrar och aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdom som träningar, träningsläger, tävlingar eller resor till och från dessa.


Aktiva seniorer, ledare och föräldrar ska i sitt förhållningssätt till alkoholdrycker vara ett föredöme för barn och ungdomar.


Serveras alkohol i samband med fest arrangerad av föreningen gäller en 18-årsgräns för deltagande. Vid sammankomster i föreningens regi, t.ex. pubkvällar, där det serveras alkohol ska det erbjudas alkoholfria alternativ.


Tobak
Tobak infattar både rökning och snusning. Vi uppmanar våra ungdomar att inte använda tobak då åldersgränsen enligt svensk lag är 18 år. Tobak ska inte förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet. Föräldrar, aktiva över 18 år, ledare och tränare ska föregå med gott exempel och tänka sig för i sitt eventuella tobaksbruk samt vara restriktiva i samband med träningar och matcher.


Narkotika
Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget. Inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika.


Dopning
Doping ska inte förekomma överhuvudtaget, målet med svensk idrotts antidopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.


Varje enskild idrottare är själv ansvarig för att känna till och följa dopingreglerna.


Ansvar
Ansvaret för att föreningens Drog och Alkoholpolicy efterlevs är gemensamt för föreningens alla medlemmar - aktiva, ledare och föräldrar. Det yttersta ansvaret har föreningens styrelse.


Föreningens huvudstyrelse ansvarar för att alkohol- och drogpolicyn vid behov revideras och uppdateras.


Policyn antagen och beslutad av Ulricehamns IF:s huvudstyrelse 2020-12-07.

 
Föreningens huvudsponsor
Vi samarbetar med